Dziękujemy za odwiedzenie tej strony, usługi cyfrowej obsługiwanej przez Turner Broadcasting System Deutschland GmbH ("Turner”, “my” lub “nas”). Niniejsza polityka prywatności ("Polityka prywatności”) wyjaśnia nasze praktyki związane z wykorzystywaniem informacji online oraz wybory, jakich możesz dokonać w odniesieniu do gromadzenia i wykorzystywania informacji o Tobie przez tę usługę cyfrową ("Usługa") Twoje dane osobowe określane są mianem "Informacji".

1. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA INFORMACJE O TOBIE

Turner Broadcasting System Deutschland GmbH jest administratorem danych, dotyczących wszelkich informacji zgromadzonch przez usługę oraz w wyniku Twojej interakcji z usługą (z uwzględnieniem korzystania z urządzeń przenośnych).

2. INFORMACJE KTÓRE GROMADZIMY

Otrzymujemy zarówno informacje bezpośrednio skierowane do nas, jak i te dane osobowe, które podajesz przy odwiedzaniu usługi lub uczestniczeniu w aktywności w ramach tej usługi oraz informacje zbierane w sposób pasywny lub automatyczny, jak dane o użytkowaniu pobrane z Twojej przeglądarki lub urządzenia.

Informacje dostarczane nam przez Ciebie. Aby uczestniczyć w aktywności w ramach usługi, np. w konkursie lub podobnym przedsięwzięciu, możesz zostać poproszony o podanie informacji kontaktowych, jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także innych Informacji typu zdjęcie lub materiał wideo w zależności od charakteru danej aktywności. Dalsze szczegóły odnośnie gromadzenia i przetwarzania danych zostaną udostępnione w miejscu ich zbierania, w ramach konkretnych zasad udziału w określonej aktywności.

Informacje gromadzone pasywnie lub automatycznie. Otrzymujemy również Informacje, gromadzone w sposób automatyczny za pośrednictwem przeglądarki lub urządzenia przy okazji korzystania przez Ciebie z usługi, jak odsłony strony, kliknięcia, adres IP, numer ID urządzenia (lub ekwiwalent), nazwa dostawcy Internetu oraz rodzaj Twojej przeglądarki.

3. JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE O TOBIE

Informacje o Tobie wykorzystujemy do następujących celów:

3.1. Aby zrealizować umowę lub podjąć kroki powiązane z umową, zgodnie z art. 6(1)(b) Rozporządzenia (UE) 2016/679 (“RODO”):

a) w celu świadczenia Usługi oraz przekazywania Ci informacji dotyczących Twojego konta w naszym serwisie, w którym możesz się zarejestrować;

b) w celu przesyłania Ci informacji na temat zmian w naszym Regulaminie lub naszych politykach;

c) w celu umożliwienia Ci udziału we wszelkich organizowanych przez nas od czasu do czasu konkursach, zarządzania konkursem, poinformowania Cię w przypadku Twojego zwycięstwa, zweryfikowania Twojej tożsamości, miejsca zamieszkania i innych wymogów umożliwiających zakwalifikowanie do konkursu, w przypadku wygranej - dostarczenia nagrody oraz udzielania odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące konkursu;

d) umożliwienia Ci przesyłania Treści użytkownika końcowego (określonych w Regulaminie) oraz umożliwienia nam wykorzystywania tych treści zgodnie z Regulaminem lub innymi precyzyjniejszymi przepisami, które mogą mieć zastosowanie w niektórych przypadkach;

3.2. Jeśli jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy lub uzasadnione interesy stron trzecich zgodnie z art. 6(1)(f) RODO:

Interesy te są następujące:

(a) wypełnienie Twoich żądań i odpowiedź na zapytania dotyczące usługi;

(b) zapewnienie technicznego wsparcia (w tym testowanie, kontrola jakości, rozwiązywanie problemów i bezpieczeństwo) dla usługi;

(c) analiza wykorzystania usługi z uwzględnieniem kwerend, częstotliwości przeglądania i czasu trwania przeglądania, odsłon strony i kliknięć, aby pomóc nam zarządzać usługą, usprawniać ją i rozwijać nowe elementy oferty;

(d) zarządzanie dostarczanymi reklamami internetowymi, z uwzględnieniem liczby razy, kiedy ta sama reklama jest obsługiwana i oglądana

(e) wdrażanie naszej polityki i regulaminu, aby zapobiec potencjalnym nielegalnym aktywnościom (jak naruszanie praw autorskich lub oszustwa);

(f) przeprowadzanie ankiet lub badań rynkowych w odniesieniu do Usługi, aby zrozumieć naszych odbiorców; oraz

(g) ochrona bezpieczeństwa naszych użytkowników.

3.3. Jeśli wyraziłeś zgodę zgodnie z art. 6(1)(a) RODO:

a) w celu przesyłania Ci biuletynów informacyjnych dotyczących naszych produktów i usług oraz produktów i usług stron trzecich, a także w celu stosowania technologii umożliwiających weryfikację, czy takie biuletyny informacyjne zostały dostarczone i otwarte, zgodnie z dodatkowymi informacjami przekazanymi w momencie przesłania przez nas prośby o uzyskanie Twojej zgody;

b) jeżeli nie ukończyłeś(-aś) szesnastu lat i podejmujesz się aktywności, która wymaga zgody, dołożymy uzasadnionych starań, aby uzyskać zgodę Twoich rodziców na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z art. 8 RODO. Nie gromadzimy świadomie informacji od osób poniżej szesnastego roku życia w przypadku tego rodzaju aktywności, nie zapewniwszy rodzicom możliwości wyrażenia zgody na umieszczenie danych osobowych ich dziecka w odnośnej bazie danych tej aktywności. Oczekując na zgodę rodzica, tymczasowo przechowujemy przekazane nam informacje. W przypadku braku zgody rodzica w rozsądnym terminie usuwamy przekazane przez Ciebie informacje zgodnie z określonymi warunkami przekazanymi w odniesieniu do tej aktywności. Dla celów niniejszej polityki prywatności jakiekolwiek odniesienia do „rodzica”, uwzględniają także legalnego opiekuna.

3.4. Do celów wymaganych przez prawo zgodnie z art. 6(1)(c) RODO;

a) w odpowiedzi na wnioski przedłożone przez organy rządowe lub organy ścigania prowadzące dochodzenie;

b) w celu zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi.

4. INFORMACJE OTRZYMYWANE OD STRON TRZECICH

Angażując się w treści za pośrednictwem mediów społecznościowych lub innych, nienależących do firmy Turner stron lub aplikacji, możesz pozwalać tym stronom na dzielenie się z nami takimi informacjami, jak treści przeglądane lub takie, z którymi miałeś styczność oraz danymi dotyczącymi reklam, których zawartość Ci wyświetlono lub które kliknąłeś.

Polityki prywatności tych stron lub aplikacji będą obejmowały więcej szczegółów na ten temat, jak również informacje o zmianie ustawień dotyczących prywatności.

5. UDOSTĘPNIANIE I UJAWNIANIE INFORMACJI

Udostępniamy informacje o Tobie:

(a) Dostawcom usług, którzy realizują funkcje biznesowe w naszym imieniu. Na przykład: (i) prowadzą badania i analizy; (ii) opracowują treści; (iii) zapewniają usługi w zakresie wsparcia dla klientów; (iv) przeprowadzają lub wspierają kampanie marketingowe; (v) realizują zamówienia; (vi) świadczą usługi hostingowe; (vii) zapewniają wsparcie techniczne lub operacyjne; (viii) zarządzają konkursami lub innymi rodzajami aktywności użytkowników; (ix) utrzymują bazy danych; oraz (x) w inny sposób wspierają usługę;

(b) W odpowiedzi na kwestie prawne, na przykład postanowienie sądu lub jego wezwanie, na żądanie organów ścigania lub agencji rządowej;

(c) Stronom trzecim, jeśli pomoże to we wdrażaniu naszych polityk i regulaminu, w dochodzeniu, zapobieganiu i podejmowaniu działań w związku z potencjalną nielegalną działalnością (jak naruszenie praw autorskich lub oszustwo) bądź aby chronić bezpieczeństwo innych użytkowników usług; albo

(d) Jeśli nas lub jedną z naszych jednostek biznesowych obejmie proces przekształceń, jak fuzja, przejęcie przez inną firmę lub sprzedaż całości bądź części aktywów.

6. COOKIE ORAZ INNE PODOBNE TECHNOLOGIE

Wykorzystujemy pliki cookie oraz inne podobne technologie, aby pomóc w realizacji usługi oraz w celu analizy korzystania z niej przez Ciebie i autoryzowanych użytkowników. Pozwalamy również stronom trzecim na stosowanie tych technologii do podobnych celów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką dotycząca plików cookie, by zaczerpnąć więcej przydatnych informacji.

7. INNE WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT TWOJEJ PRYWATNOŚCI

7.1. Transfer międzynarodowy

Od czasu do czasu może zaistnieć potrzeba, aby umożliwić dostęp do informacji o Tobie naszym dostawcom usług lub firmom świadczącym pomoc, które mogą mieć siedzibę poza EOG. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe za granicę, na przykład na żądanie natury prawnej lub regulacyjnej zagranicznych organów ścigania.

Zawsze podejmujemy stosowne kroki, aby każdy zamierzony transfer informacji podlegał starannemu zarządzaniu w celu ochrony Twoich praw i interesów:

(a) Twoje dane osobowe przekażemy tylko do tych krajów, które są postrzegane jako zapewniające adekwatny poziom ochrony prawnej, jak Argentyna, skąd nasz podmiot stowarzyszony Imagen Satelital S.A. świadczy usługi w zakresie wsparcia, bezpieczeństwa, infrastruktury i serwisu dla naszych stron internetowych, lub do takich państw, które wdrożyły satysfakcjonujące nas alternatywne rozwiązania w celu ochrony Twojego prawa do prywatności;

(b) transfery do naszych dostawców usług i innych stron trzecich zawsze będą chronione zobowiązaniami kontraktowymi, jak standardowe klauzule ochrony danych osobowych, systemy certyfikacji, wiążące reguły korporacyjne dla przetwarzających dostawców oraz Tarcza Prywatności UE-USA, chroniąca dane osobowe przesyłane z UE do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W ramach naszej współpracy z naszym podmiotem zależnym z USA Turner Broadcasting System, Inc, który świadczy usługi w zakresie wsparcia, bezpieczeństwa, infrastruktury i utrzymania naszych stron internetowych, standardowo stosujemy klauzule o ochronie danych.

(c) wszelkie wnioski o udzielenie informacji ze strony organów ścigania lub regulacyjnych będą starannie sprawdzane przed ujawnieniem danych osobowych.

Masz prawo uzyskania od nas szerszych informacji odnośnie wyżej wspomnianych zabezpieczeń, które wdrożyliśmy. Jeśli jesteś nimi zainteresowany, skontaktuj się z nami, korzystając z danych umieszczonych poniżej.

7.2. Przechowywanie informacji o Tobie

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez rozsądny okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w części 3 niniejszej Polityki prywatności. W pewnych okolicznościach możemy przechowywać je dłużej, na przykład w celu spełnienia wymagań prawnych, regulacyjnych, podatkowych lub księgowych.

W przypadkach, kiedy oferujemy możliwość rejestracji, zachowujemy dane użytkownika przez okres korzystania z usługi, a dane konta użytkownika jeszcze przez dalsze 18 miesięcy. Dostarczone nam w związku z usługą informacje profilowe usuwamy automatycznie po anulowaniu rejestracji w ramach usługi.

Jeśli kontaktujesz się z nami w sprawie wsparcia, przechowujemy te dane przez okres od 3 do 18 miesięcy w zależności od natury zapytania oraz posiadania u nas rejestracji bądź nie.

W przypadkach przetwarzania Informacji do celów marketingowych, robimy to dopóki pozostajesz zainteresowany marketingiem (na przykład, kiedy otwierasz i czytasz nasze oferty) i przez trzy lata od tego momentu. Jeśli poprosisz o zaprzestanie przesyłania materiałów marketingowych, będziemy przechowywać informacje o Tobie jeszcze przez krótki czas (abyśmy mogli zrealizować Twoje prośby).

Jeśli przetwarzamy informacje związane z konkursem, przechowujemy dane przez 12 miesięcy od jego zakończenia, chyba że prawo wymaga dłuższego ich przechowywania.

Jeśli przetwarzamy informacje w związku z przesyłaniem treści przez użytkowników końcowych, będziemy przechowywać dane przez wystarczająco długi okres, zgodnie z określonymi warunkami dla danej aktywności.

8. TWOJE PRAWA

Dysponujesz szeregiem praw dotyczących Twoich danych osobowych. Poniżej podano więcej informacji o każdym z nich.

Masz prawo poprosić nas o wydanie Ci kopii informacji o Tobie (art. 15 RODO), o ich skorygowanie (art. 16 RODO), usunięcie (art. 17 RODO) lub ograniczenie ich (zatrzymanie aktywnego) przetwarzania (art. 18 RODO) oraz o dostarczenie Ci przez nas danych użytych w ramach umowy lub podanych nam za Twoją zgodą w cyfrowym, czytelnym dla urządzeń formacie. Masz również prawo poprosić nas o udostępnienie tych informacji innemu administratorowi (art. 20 RODO).

Ponadto, w zakresie, w którym przetwarzanie informacji o Tobie leży w naszym uzasadnionym interesie lub interesie stron trzecich, masz prawo sprzeciwienia się ich przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO.

Prawa te mogą być ograniczone. Na przykład, jeśli spełnienie Twojej prośby ujawniłoby informacje o innej osobie lub jeśli poprosisz nas o usunięcie informacji, których przechowywanie jest wymagane przepisami, bądź mamy istotny, uzasadniony interes w ich przechowywaniu.

Możesz wycofać swoją zgodę w związku z każdym aspektem przetwarzania danych osobowych opartym na zgodzie, którą wcześniej wyraziłeś. Możesz również zrezygnować z otrzymywania e-mailowych biuletynów i innych informacji marketingowych, kierując się odpowiednimi instrukcjami zawartymi w przesyłanych Ci e-mailach.

Aby zrealizować dowolne z tych praw, skontaktuj się z naszym Biurem ds. ochrony danych osobowych, korzystając z podanych niżej, w części 9, informacji. Prosimy o dołączenie do prośby takich danych z rejestracji, jak imię, nazwisko i adres e-mail. Możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji do celów identyfikacyjnych.

Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych w swoim kraju zamieszkania, pracy lub na którego terytorium Twoim zdaniem nastąpiło naruszenie ochrony danych, chociaż mamy nadzieję, że możemy satysfakcjonująco odpowiedzieć na Twoje zapytania lub rozwiać wątpliwości dotyczące wykorzystania przez nas informacji o Tobie.

9. KONTAKT Z NAMI

Pierwszym punktem kontaktowym w przypadku wszelkich problemów związanych z niniejszą Polityką prywatności, z uwzględnieniem próśb o skorzystanie z praw w zakresie danych osobowych jest nasze Biuro ds. ochrony danych osobowych. Sposoby kontaktu z tą placówką są następujące:

EMEA.GE.privacy@turner.com

Privacy Office
Turner Broadcasting System Deutschland GmbH
Leopoldstrasse 57
Munich 80802,
Deutschland

Jeżeli masz problem lub chcesz zgłosić skargę związaną z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z nami w pierwszej kolejności, a my spróbujemy jak najszybciej rozwiązać tę sprawę. Możesz również w każdej chwili wnieść skargę do właściwego Ci krajowego organu nadzorczego ochrony danych.

10. AKTUALIZACJE I OBOWIĄZYWANIE:

Niniejsza polityka może podlegać periodycznej aktualizacji. Powiadomimy Cię o istotnych zmianach albo przesyłając wiadomość e-mail na najbardziej aktualny podany nam adres, albo publikując powiadomienie w widocznym miejscu naszej usługi. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej polityki, aby wiedzieć, jakie informacje gromadzimy, jak je wykorzystujemy i komu je udostępniamy.

Polityka dotycząca plików cookie opublikowana w ramach tej usługi została zaktualizowana w dniu 20 maja 2018 r.